SANTALKA LIETUVAI – BŪTINA SĄLYGA LIETUVOS IŠLIKIMUI

                      KAM LIETUVAI DAR VIENA PARTIJA?

                      Per keletą metų tikslingai ir kryptingai suformuotas visuomenėje neigiamas požiūris į politines partijas, šiandien pasireiškiantis piliečių nenoru dalyvauti bet kokioje politinėje veikloje, rodo didelį piliečių nusivylimą ne tik politiniu „elitu“, bet ir nepasitikėjimą  savo asmeninėmis pastangomis ir galimybėmis demokratiniu būdu keisti padėtį Lietuvos valstybėje. Todėl manęs visiškai nenustebina dažnai girdimas klausimas – ar yra prasmė kurti dar vieną naują partiją?

                      Atsakymą matau ir girdžiu, giliai suvokdamas, kad nėra kito būdo, kad Lietuva neliktų tik geografine sąvoka ir teritorija be čia gyvenančių tautiečių, be kalbančių lietuvių kalba, be saugančių lietuvių tautos tradicijas ir be jaučiančių pasididžiavimą savo Lietuvos valstybe,  piliečių.

 

Ir dar pridursiu, kad tai nėra tik „dar viena“ naujai kuriama partija, nes SANTALKA LIETUVAI, tai unikali galimybė telktis Lietuvos piliečiams, neatsisakantiems aktyvios politinės kovos būdų ir prisiimantiems politinę atsakomybę, siekti užsibrėžtų bendrų tikslų.

                      Arvydo Juozaičio dalyvavimo prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje rezultatai įrodo, kad jo iškeltos idėjos ir pasiūlymai, kaip toliau turi vystytis Lietuvos valstybė, buvo išgirstos ir palaikytos. Tarp 9-erių šio posto siekusių kandidatų Arvydas Juozaitis buvo penktas ir surinko 4,69 (66 957 balsus) nuošimčių rinkėjų balsų.

                      Toks didelis palaikymas, kurio gali pavydėti visa eilė ilgametes tradicijas ir skaitlingas teritorines struktūras turinčios partijos, tapo įpareigojimas ir Arvydui Juozaičiui,  ir jo šalininkams tęsti kovą už Lietuvos piliečių lūkesčių įgyvendinimą, už jų teisę gyventi, dirbti, kurti šeimas ir vaikus auginti savo protėvių žemėje, nes LIETUVA YRA ČIA.

                      SANTALKOS LIETUVAI atsiradimas

                      Pasibaigus rinkiminėms batalijoms, birželio mėn. 5 d. Kaune įvykusioje Judėjimo „Lietuva yra čia“ sueigoje buvo įvardintos ir aptartos dvi – visuomeninė ir politinė, Arvydo Juozaičio inicijuoto sambūrio tolimesnės veiklos organizacinės formos. Judėjimas „Lietuva yra čia“, kaip visuomeninė organizacija, sieks plėtoti savo teritorinę struktūrą ir veiklą visų lygių valdžios sprendimų ir veiksmų kontrolės viešinimo bei visuomeninių iniciatyvų realizavimo srityje. O naujai formuojama politinė partija – Santalka Lietuvai per keliamus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą įtakos įstatymų leidybą, Vyriausybės formavimą ir dalyvavimą savivaldoje.

                      Birželio 28 d. Judėjimo „Lietuva yra čia“ steigėjai ir nariai suformavo kolegialų valdymo organą – Valdybą, kuri ėmėsi intensyvaus darbo, kuriant Judėjimo „Lietuva yra čia“ teritorinę struktūrą – teritorinius Judėjimo LYČ skyrius ir naujai kuriamos partijos – Santalkos Lietuvai iniciatyvines grupes. Pirmieji skyriai  įsikūrė Radviliškyje, Kėdainiuose, Šiauliuose, Jonavoje, Jurbarke, Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje  ir jų daugės, nes tuo rūpinasi daugiau kaip keturiasdešimt koordinatorių skirtingose Lietuvos vietovėse ir miestuose.

                      MANIFESTASvardan Lietuvos valstybės išsaugojimo

                      Liepos 14 d., Judėjimo „Lietuva yra čia“ Valdybai pritarus Programinėms gairėms, kurias parengė Santalkos Iniciatyvinės darbo grupės nariai, daugiau kaip 10-čiai partijų buvo išplatintas Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia “ MANIFESTAS:

„Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“, tai nėra vienos partijos ar judėjimo lyderystės įprasminimas, tai tik bene paskutinė galimybė patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms bei pavieniams piliečiams susitelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo ir jos sėkmingo vystymosi užtikrinimo,“ – Arvydas Juozaitis.

                      Manifeste buvo deklaruoti kuriamos politinės partijos – Santalkos Lietuvai pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

 • Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį;
 • Saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;
 • Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;
 • Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;
 • Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru;
 • Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę;
 • Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;
 • Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
 • Atstovauti ir ginti ne tik savo principus ir Lietuvos interesus, bet ir visų Lietuvos piliečių viešuosius interesus Lietuvos LR Seime, Vyriausybėje ir kitose valdžios institucijose.

                      Į šį Manifestą atsiliepė ir žadėjo apsvarstyti savo kolegialiuose valdymo organuose daugiau kaip penkios partijos. Niekam nebuvo paslaptis, kad pirmieji pokalbiai vyko tarp Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjungos ir Lietuvos centro partijos. Pozityvų požiūrį į šią Santalką išreiškė partijos „Jaunoji Lietuva“, Kartų solidarumo sąjungos, Partija „Tvarka ir teisingumas“ vadovai, pasiūlę atidėti Santalkos LYČ steigiamąjį suvažiavimą vėlesniam laikotarpiui, nei tai buvo numatyta padaryti rugsėjo 29 d., kad būtų daugiau laiko vidinėms diskusijoms ir kolegialių valdymo organų susirinkimams ir galimų sprendimų priėmimui.

                      SANTALKOS LIETUVAI programinės gairės

                      Programinės gairės, viešai publikuotos liepos 14 dieną, yra surašytos kitaip, nei įprasta matyti esamų partijų programose sudėliotus tikslus ir siekius, pagal šiuo metu veikiančių ministerijų kompetencijų sritis. 

                      Santalkos Lietuvai programa skirta Lietuvos piliečiui, norinčiam gyvenanti šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje ir siekiančiam gyventi, dirbti, kurti šeimą ir vaikus auginti savo protėvių žemėje!

                      Deklaruodami:  „Laisvas, sąžiningas, doras žmogus – tai laimingas žmogus savo šeimoje, giminėje, bendruomenėje, tautoje ir valstybėje“, programą išdėstome per devynis skyrius, išvardindami tai, ką siūlome Lietuvos žmogui-piliečiui, siekiančiam savo gyvenimo pilnatvės.

                      Programinės gairės iškelia į dienos šviesą pagrindines kiekvieno mūsų rūpesčių problemas ir būtinumą sąmoningai rinktis:

➢ SU ŠEIMA AR BE ŠEIMOS

➢ BENDRUOMENĖJE AR ANAPUS JOS

➢ VIRŠUJE AR APAČIOJE

➢ SAUGUMAS AR BAIMĖ

➢ ŽYDINTI ŽEMĖ AR DYKUMA

➢ SVEIKAS AR PALIEGĘS

➢ ŠVIESUS AR TAMSUS

➢ KŪRĖJAS AR ĮKAITAS

➢ LAIMĖ LIETUVOJE

                      Naujai kuriamos partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“- programinės gairės po diskusijų ir svarstymų dar bus papildomos ir turės būti tobulinamos, nes galutinė jų redakcija neabejotinai gali kisti, priklausomai nuo įsiliejančių į šią Santalką piliečių ir nuo galimų ištisų partijų įsiliejimo ir jų noro atspindėti savo lūkesčius.

                      SANTALKOS LIETUVAI – PRICIPINIAI SIEKIAI

                      Santalka Lietuvai numato laikytis šių principinių (nekintančių „raudonų linijų“) nuostatų įgyvendinimo:

 • Sieks Lietuvos miškų, vandenų, žemės ir jos gelmių – ekosistemos išsaugojimo ateities kartoms;
 • Palaipsniui mažins Lietuvos valstybės įsiskolinimą ir prisiimamus finansinius įsipareigojimus bei rizikas, neapkraunant skolomis dabartinio jaunimo ir ateities kartų;
 • Visomis išgalėmis saugos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas Tautinės valstybės nuostatas:

           – kovosime už Lietuvos valstybės buvimą Europos Tėvynių sąjungoje;

           – stabdysime imigraciją, kuri kenks arba kels grėsmę Lietuvos nacionaliniams interesams.

           – visomis išgalėmis saugos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 38 straipsniu įtvirtintas  šeimos nuostatas.

 • Stiprinsime šalies gynybinį potencialą, gerindami socialinę-ekonominę Lietuvos piliečių gerovę, stiprindami pilietiškumą, tačiau neviršijant 2 proc. biudžeto lėšų skyrimą nuo BVP šalies gynybai;
 • Stabdysime Lietuvos darbingų piliečių socialinį dempingą, įsileidžiant pigią darbo jėgą iš kitų šalių;
 • Spartinsime vidutiniškai pasiturinčio gyventojų sluoksnio susiformavimą, kaip bet kurios kitos sėkmingai besivystančios  valstybės saugumo ir demokratijos garantą, užtikrindami Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir mažų ūkių plėtrai preferencines sąlygas, ribodami didžiųjų korporacijų ir monopolinių struktūrų įgeidžius diktuoti savo sąlygas:

– Pasisakome už valstybinio taupomojo ir investicijų banko steigimą, kuris sugražintų valstybei galimybę kontroliuoti fiskalinius srautus, realiai sumažintų finansinių operacijų tarifus Lietuvos pagyvenusiems žmonėms ir socialiai jautrioms grupėms;

– neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi priartėti prie minimalaus mėnesinio atlygio (MMA);

– PVM mokėtojo registravimo ribą padidinsime nuo 45 000 iki 85 000 Eurų metinės apyvartos;

– laipsniškas PVM tarifo mažinimas iki nulio, pirmo būtinumo prekėms;

– sieksime administracinės naštos mažinimo verslui, mokytojams, gydytojams ir visiems Lietuvos piliečiams.

SANTALKA LIETUVAI

steigiamasis suvažiavimas įvyks sausio mėnesį.

                      Saulius Lapėnas,

                      Judėjimo „Lietuva yra čia“ Valdybos narys,

                      Kuriamos politinės partijos – SANTALKOS LIETUVAI Iniciatyvinės grupės narys.

Tai pat žiūrėkite

LENKŲ MAŽUMĄ SUDARANTYS GYVENTOJAI, PIRMIAUSIAI YRA LIETUVOS PILIEČIAI

Kaip jau esu rašęs savo straipsnyje „Tikrų kovu debatuose nebuvo, kaip ir pačių debatų“, taip …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *