Sauliaus Lapėno tezės Spaudos konferencijai 2019-10-11 LR Seime

Spaudos konferencijoje LR Seime

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos „Lietuvos gerovei” seniūnas Vytautas Kamblevičius suorganizavo Spaudos konferenciją, kurioje kartu su Arvydu Juozaičiu turėjome progą ne tik atstovauti Judėjimą „LIETUVA YRA ČIA”, bet pristatyti žiniasklaidai ir plačiai visuomenei pastaruoju metu daug ir įvairių diskusijų keliančių procesų priežastis Lietuvos politiniame gyvenime.

Asmeniškai man teko garbinga misija priminti Arvydo Juozaičio inicijuoto sambūrio „LIETUVA YRA ČIA” atsiradimo genezę, šio Judėjimo Valdybos išplatintą Manifestą-kvietimą jungtis kitų partijų nariams į naujai kuriamą partiją – Santalką „Lietuva yra čia” ir išdėstyti pagrindines PROGRAMINES GAIRES Spaudos konferencijoje 2019-10-11 Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose.

Saulius-Lapenas-2019-10-11-LRS-Spaudos-konferencijoje-I-1

Skirtas ribotas laikas Spaudos konferencijai nesuteikia galimybės išsamiai pateikti tai, ką norėtųsi pasakyti, todėl naudojuosi galimybe savo parengtas tezes šiai spaudos konferencijai pateikti šioje publikacijoje.

SAMBŪRIS „LIETUVA YRA ČIA“ – PAUKŠTIS SU DVIEM SPARNAIS!

Arvydo Juozaičio dalyvavimo prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje rezultatai parodė, kad iškeltos  kandidato idėjos ir pasiūlymai, kaip toliau turi vystytis Lietuvos valstybė, žmones nepaliko abejingus. Tarp 9-erių šio posto siekusių kandidatų Arvydas Juozaitis buvo penktas ir surinko 4,69 (66 957 balsus) nuošimčių rinkėjų balsų.

                      Toks stebėtinai didelis palaikymas, kurio gali pavydėti visa eilė ilgametes tradicijas ir teritorines struktūras turinčios partijos, tapo įpareigojimas ir Arvydui Juozaičiui,  ir jo šalininkams tęsti kovą už Lietuvos piliečių lūkesčių įgyvendinimą, už jų teisę gyventi, dirbti, kurti šeimas ir vaikus auginti savo protėvių žemėje, nes LIETUVA YRA ČIA.

                      Šis teiginys – LIETUVA YRA ČIA – tapo 2019 vasario mėnesio 2 d. Arvydo Juozaičio inicijuoto sambūrio Vilniaus Žemutinėje pilyje ir tą pačią dieną įsteigto Judėjimo „Lietuva yra čia“ pavadinimu. Po poros mėnesių šis judėjimas buvo įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka kaip asociacija, vienijanti  ne tik fizinius asmenis, bet ir įvairių kitų partijų bei visuomeninių organizacijų pavienius narius, numatant galimybę, joms įsilieti į šį judėjimą, deleguojant ir savo oficialius atstovus.

                      Birželio 5 d. Kaune įvykusioje sambūrio „Lietuva yra čia“ sueigoje buvo įvardinti ir aptarti du tolimesnės veiklos būdai, užtikrinsiantys „Lietuva yra čia“ veiklos tęstinumą – visuomeninis ir politinis. Judėjimas „Lietuva yra čia“, kaip visuomeninis darinys, toliau plėtos veiklą visų lygių valdžios sprendimų ir veiksmų kontrolės viešinimo bei visuomeninių iniciatyvų realizavimo srityje. O naujai formuojama politinė partija – „Lietuva yra čia“ – per keliamus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą įtakos įstatymų leidybą, Vyriausybės formavimą ir dalyvavimą savivaldoje.

Birželio 28 d. Judėjimo „Lietuva yra čia“ steigėjai ir nariai suformavo kolegialų valdymo organą – Valdybą, kuri ėmėsi intensyvaus darbo, kuriant Judėjimo „Lietuva yra čia“ teritorinę struktūrą – teritorinius Judėjimo LYČ skyrius ir naujai kuriamos partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“ iniciatyvines grupes. Šiuo metu jau įsteigti aštuoni skyriai (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Kėdainiuose, Jonavoje, Jurbarke, Radviliškyje) ir kitų skyrių steigimui artimiausiu metu rengiasi daugiau kaip trisdešimt koordinatorių skirtingose Lietuvos vietovėse.

MANIFESTASKvietimas vienytis – paskutinė galimybė susitelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo

Liepos 14 d., Valdybai pritarus Programinėms gairėms, kurias parengė Valdybos patvirtintos Iniciatyvinės darbo grupės nariai, daugiau kaip 10-čiai partijų buvo išplatintas Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ MANIFESTAS:

„Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“, tai nėra vienos partijos ar judėjimo lyderystės įprasminimas, tai tik bene paskutinė galimybė patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms bei pavieniams piliečiams susitelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo ir jos sėkmingo vystymosi užtikrinimo,“ – Arvydas Juozaitis.

Kuriamos politinės partijos – Santalka „Lietuva yra čia“ pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

 • Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį;
 • Saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;
 • Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;
 • Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;
 • Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru;
 • Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę;
 • Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;
 • Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
 • Atstovauti ir ginti ne tik savo principus ir Lietuvos interesus, bet ir visų Lietuvos piliečių viešuosius interesus Lietuvos LR Seime, Vyriausybėje ir kitose valdžios institucijose.

Partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ principai

Pasirašydami šį Manifestą, išreiškiame kolegialų (pretenduojančios jungtis į Santalką partijos ar asociacijos valdymo organų apsvarstytą ir patvirtintą) apsisprendimą dalyvauti jungtinės politinės partijos – Santalka „LIETUVA YRA ČIA“ (toliau – Santalka) kūrime ir jos valdymo organų bei struktūrinių padalinių suformavime, vadovaujantis šiais jungimosi principais:

 • Jungiamės į Santalką lygiomis teisėmis su kitomis prisijungiančiomis prie Santalkos partijomis, judėjimais ir asociacijomis, nekeldami jokių išankstinių sąlygų;
 • Perduodame Santalkai viešai deklaruotus visus savo partijos (juridinio asmens) turtinius ir finansinius įsipareigojimus ir prisiimame turtinę ir finansinę atsakomybę už kitas prisijungiančias partijas, kurie bus priimti (akceptuoti) jungtiniame Santalkos suvažiavime;
 • Pasiliekame teisę Santalkoje formuoti frakciją su buvusios partijos ar asociacijos (juridinio asmens) pavadinimu;
 • Pripažinsime jungtinio kandidatų į LR Seimo narius sąrašo formavimo principus, kuriuos nustatys Santalkos suvažiavimas arba jo suformuotas valdymo organas – Taryba.
 • Visus galimus klausimus spręsime demokratiniais principais, pripažindami daugumos valią ir vykdydami Santalkos suvažiavime priimtus įstatus.

Į šį Manifestą atsiliepė ir žadėjo apsvarstyti savo kolegialiuose valdymo organuose daugiau kaip penkios partijos. Niekam ne paslaptis, kad pirmieji pokalbiai vyko tarp Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjungos ir Lietuvos centro partijos. Pozityvų požiūrį į šią Santalką išreiškė partijos „Jaunoji Lietuva“, Kartų solidarumo sąjungos, Partija „Tvarka ir teisingumas“ vadovai, pasiūlę atidėti Santalkos LYČ steigiamąjį suvažiavimą vėlesniam laikotarpiui, nei tai buvo numatyta padaryti rugsėjo 29 d., kad būtų daugiau laiko vidinėms diskusijoms ir kolegialių valdymo organų susirinkimams ir galimų sprendimų priėmimui.

Apie kuriamos partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“ programines gaires

                           Programinės gairės surašytos kitaip, nei įprasta matyti esamų partijų programose sudėliotus tikslus ir siekius pagal šiuo metu veikiančių ministerijų kompetencijų sritis. Mūsų siūloma programa skirta Lietuvos piliečiui, norinčiam gyvenanti šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje ir siekiančiam gyventi, dirbti, kurti šeimą ir vaikus auginti savo protėvių žemėje!

                      Todėl deklaruodami:  „Laisvas, sąžiningas, doras žmogus – tai laimingas žmogus savo šeimoje, giminėje, bendruomenėje, tautoje ir valstybėje“, programą išdėstome per devynis skyrius, išvardindami tai, ką siūlome Lietuvos žmogui-piliečiui, siekiančiam savo gyvenimo pilnatvės.

                      Programinės gairės iškelia į dienos šviesą pagrindines kiekvieno mūsų rūpesčių problemas ir būtinumą rinktis:

SU ŠEIMA AR BE ŠEIMOS

BENDRUOMENĖJE AR ANAPUS JOS

VIRŠUJE AR APAČIOJE

SAUGUMAS AR BAIMĖ

ŽYDINTI ŽEMĖ AR DYKUMA

SVEIKAS AR PACIENTAS

ŠVIESUS AR TAMSUS

KŪRĖJAS AR ĮKAITAS

LAIMĖ LIETUVOJE

Naujai kuriamos partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“- programinės gairės po diskusijų ir svarstymų dar gali būti papildomos ir turės būti tobulinamos, nes galutinė jų redakcija neabejotinai gali kisti priklausomai nuo įsiliejančių į šią Santalką piliečių ir nuo galimų ištisų partijų įsiliejimo ir jų noro atspindėti savo lūkesčius.

                      Tačiau naujai kuriama partija – Santalka „Lietuva yra čia“ laikysis šių principinių (nekintančių „raudonų linijų“) nuostatų įgyvendinimo:

 • Sieks Lietuvos miškų, vandenų, žemės ir jos gelmių – ekosistemos išsaugojimo ateities kartoms;
 • Palaipsniui mažins Lietuvos valstybės įsiskolinimą ir prisiimamus finansinius įsipareigojimus bei rizikas, neapkraunant skolomis dabartinio jaunimo ir ateities kartų;
 • Visomis išgalėmis saugos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas Tautinės valstybės nuostatas:

           – kovosime už Lietuvos valstybės buvimą Europos Tėvynių sąjungoje;

            – stabdysime imigraciją, kuri kenks arba kels grėsmę Lietuvos nacionaliniams interesams.

             – visomis išgalėmis saugos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 38 straipsniu įtvirtintas  šeimos nuostatas.

 • Stiprinsime šalies gynybinį potencialą, gerindami socialinę-ekonominę Lietuvos piliečių gerovę, stiprindami pilietiškumą, tačiau neviršijant 2 proc. biudžeto lėšų skyrimą nuo BVP šalies gynybai;
 • Stabdysime Lietuvos darbingų piliečių socialinį dempingą, įsileidžiant pigią darbo jėgą iš kitų šalių;
 • Spartinsime vidutiniškai pasiturinčio gyventojų sluoksnio susiformavimą, kaip bet kurios kitos sėkmingai besivystančios  valstybės saugumo ir demokratijos garantą, užtikrindami SVV ir mažų ūkių plėtrai preferencines sąlygas, ribodami korporacijų ir monopolinių struktūrų įgeidžius diktuoti savo sąlygas:

– Pasisakome už valstybinio taupomojo ir investicijų banko steigimą, kuris sugražintų valstybei galimybę kontroliuoti fiskalinius srautus, realiai sumažintų finansinių operacijų tarifus Lietuvos pagyvenusiems žmonėms ir socialiai jautrioms grupėms;

– neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi priartėti prie minimalaus mėnesinio atlygio (MMA);

– PVM mokėtojo registravimo ribą padidinsime nuo 45 000 iki 85 000 Eurų metinės apyvartos;

– laipsniškas PVM tarifo sumažinimas iki nulio, pirmo būtinumo prekėms;

– sieksime administracinės naštos mažinimo verslui, mokytojams, gydytojams ir visiems Lietuvos piliečiams.

                                             Saulius Lapėnas
                                            Judėjimo „Lietuva yra čia“ Valdybos narys

                                            +370 616 59819
                                            saulius.lapenas@lyc.lt

                                            www.lyc.lt

                                           2019-10-10, Vilnius.

Visas spaudos konferencijos LR Seime įrašas:https://www.youtube.com/watch?v=yVmVJWk-O7w&t=1830s

Konferencijos LR Seime dalyviai: Saulius Lapėnas, Arvydas Juozaitis, Vytautas Kamblevičius, Juozas Imbrasas.

Tai pat žiūrėkite

LENKŲ MAŽUMĄ SUDARANTYS GYVENTOJAI, PIRMIAUSIAI YRA LIETUVOS PILIEČIAI

Kaip jau esu rašęs savo straipsnyje „Tikrų kovu debatuose nebuvo, kaip ir pačių debatų“, taip …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *