KONCESIJOS SUTARTIES PRATĘSIMAS GALIMAS TIK PANAIKINUS 72 p. IR PARENGUS NAUJĄ REDAKCIJĄ!

Atviras laiškas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams

Gerbiami Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, 2019-03-28 d. tarybos posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti 33 klausimą „Dėl koncesijos sutarties „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo (TSP-117). Viltingai nuteikia tai, kad nė viename iš trijų komitetų, svarsčiusių šį klausimą prieš Tarybos posėdį, nebuvo pritarta šios sutarties pratęsimui, bet kartu jaučiu pareigą Jums dar kartą priminti su šia Koncesijos sutartimi susijusias aplinkybes, į kurias būtina rimtai atsižvelgti, prieš apsisprendžiant dėl jos pratęsimo galimybės.

                      Vietoje įžangos

                      2009 m. kovo 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba po ilgų svarstymų ir diskusijų priėmė sprendimą „Dėl pritarimo sudaryti koncesijos sutartį su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru“ (Nr. T2-101). Šioje sutartyje buvo suderintos abi puses tenkinančios teisės ir pareigos, pagal tuo metu galiojusius LR teisės aktus. Bet šis pareigų ir teisių balansas akivaizdžiai tapo pažeistas, parėjus tik mėnesiui…

                      „2009 m. balandžio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba, praėjus vos mėnesiui po koncesijos sutarties patvirtinimo, staiga priima sprendimą „ Dėl koncesijos sutarties su UAB TRATC projekto pakeitimo“ (Nr. T2-117), kuriame štai tokie teiginiai:

                      „1.Pakeisti Koncesijos sutarties su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru dėl Jurbarko rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo projektą (toliau – Sutarties projektas), kuriam Jurbarko rajono savivaldybės taryba pritarė 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-101 „Dėl pritarimo sudaryti koncesijos sutartį su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru“:

1.1. papildyti Sutarties projektą šiuo 72 punktu:

                      ,,72. Jeigu Savivaldybės taryba, nenurodydama pagrįstų motyvų, neatsižvelgs į ekonomiškai pagrįstus Koncesininko Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus ir vienašališkai nustatys Vietinės rinkliavos dydį, nepadengiantį visų atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštų, šių kaštų skirtumas bus dengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.“;

                      Ši pataisa, įteisinanti sankcijas savivaldybei, vos prieš mėnesį patvirtintą Koncesijos sutartį verčia „nuo kojų ant galvos“, nes leidžia UAB TRATC reikalauti iš savivaldybės (tuo pačiu iš rajono gyventojų – mokesčių mokėtojų) neribotų „kaštų“, įskaitant ir veiklos nuostolių padengimo ne tik dėl neefektyvaus valdymo, bet ir dėl prasižengimų įstatymams arba sankcijų dėl netinkamai panaudotų ES fondo lėšų sugrąžinimo.

                      Šis punktas perkėlė koncesininkui būdingą atsakomybę ir galimas ekonomines rizikas nuo UAB TRATC ant Jurbarko rajono savivaldybės pečių. Ypač neramina faktas, kad toks punktas ir tokia formuluotė atsirado sutarties tekste tarp TRATC ir Jurbarko savivaldybės. Kitose sutartyse su likusiomis savivaldybėmis formuluotės kitokios ir ne tokios įpareigojančios. Tačiau ir jų negalima laikyti priimtinomis ar tinkančiomis koncesijos modelio realizavimui.“*

                      2016 m. birželio 30d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiui buvau parengęs sprendimo projektą „Dėl 72 punkto panaikinimo koncesijos sutartyje su UAB Tauragės regioniniu atliekų tvarkymo centru“, kuris nebuvo įtrauktas į darbotvarkę dėl man nežinomų priežasčių…

Skaudžios pasekmės, apmokamos mokesčių mokėtojų pinigais

                      Pasekmių dėl šio 72 punkto atsiradimo Koncesijos sutartyje, ilgai laukti neteko ir čia galima būtų išvardinti įspūdingą mokesčių mokėtojų pinigų pervedimų sąrašą, tačiau priminsiu tik vieną iš šių atvejų.  2018 m. gegužės 19 d. laikraštyje „Šviesa“ galima buvo perskaityti straipsnį „Šiukšlių tvarkytojams savivaldybė pralaimėjo“. Apie laikraščio savaip interpretuojamus faktus ir net bandymus nepelnytai versti kaltę tik ant Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, nutylint visą eilę kitų reikšmingų faktų ir aplinkybių, esu publikavęs straipsnį „KAS IŠ TIESŲ PRALAIMĖJO ŠIUKŠLIŲ TVARKYTOJAMS“.

                      Lieku įsitikinęs, kad Kauno administracinis teismas nepagrįstai atmetė mūsų savivaldybės pateiktus argumentus ir galimai viršijo savo kompetenciją vienašališkai uzurpuodamas savivaldybės Tarybos išskirtinei kompetencijai priskirtą teisę (tai numatyta LR Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse) nustatyti rinkliavos dydžius.  O vien tai, kad Kauno administracinis teismas neatsižvelgė į tai, kad „Išimtinei tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai“(Jurbarko rajono savivaldybės tarybos reglamento 87 p.) tikrai buvo rimtas pagrindas šį sprendimą apskųsti aukštesnės instancijos teismui.

                      Lieku prie nuomonės „…,kad Kauno administracinis teismas neįvertino į visos eilės argumentų, kuriuos esu išvardinęs ne tik savo viešuose pasisakymuose (mano straipsnis „TRATC nusitaikė į Jurbarkiečių pinigus – negalima tam pritarti!” beje buvo publikuotas laikraštyje „Šviesa“ 2016-06-29 Nr. 49) ir kodėl Jurbarko savivaldybės administracija nepasinaudojo teise apskųsti šį nuosprendį galiu tik spėlioti, nežinodamas tikrųjų, tokį apsisprendimą lėmusių priežasčių.

                      Galbūt tai lėmė koks nors susitarimas tarp keturių Tauragės apskrities savivaldybių atstovų TRATC valdyboje, „solidariai“ mažinti dėl elementaraus neūkiškumo atsiradusius TRATC nuostolius? Gal visoms keturioms savivaldybėms-dalininkėms pristigo ryžto reorganizuoti šią įmonę iš UAB į Viešąją įstaigą ir tokiu būdu išvengti bankroto procedūros, neužtikrinus įstatymo reikalaujamo minimalaus nuosavo kapitalo normatyvo? To nežinau ir nenoriu toliau spėlioti, tačiau Jurbarko rajono savivaldybės administracija bent jau dėjo pastangas, tai padaryti…“ **

                      Gerbiami Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, primygtinai siūlau, svarstant 2019-03-28 d. tarybos posėdžio darbotvarkės 33 klausimą „Dėl koncesijos sutarties „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo“ (TSP-117), apginti Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų interesus, ir nepritarti Koncesijos sutarties pratęsimui tol, kol nebus iš sutarties teksto išbrauktas 72 punktas ir parengta nauja Koncesijos sutarties redakcija atitinti šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus!

                     Pagarbiai,

                      Saulius Lapėnas

                      Jurbarko rajono savivaldybės

                      Tarybos narys.

===

* – citata paimta iš 2016 m. kovo 26 d. UAB Tauragės RATC akcininkams (Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybų nariams ir gyventojams) išplatinto atviro laiško-straipsnio: „AR VERTA REANIMUOTI UAB TRATC, PAŽEIDŽIANT ĮSTATYMUS“).

** – citata paimta iš 2018 m. gegužės 22 d. publikuoto straipsnio „KAS IŠ TIESŲ PRALAIMĖJO ŠIUKŠLIŲ TVARKYTOJAMS“

===

PAPILDOMA INFOMACIJA, PALYGINUS SUTARTIS TARPUSAVYJE

Finansų ir biudžeto komiteto 2019-03-26 posėdyje buvo užduotas klausimas ar tikrai skiriasi Koncesijos sutarčių tekstai, kurioms kažkada buvo pritarta kitose Tauragės apskrities savivaldybėse? Turiu iš karto pastebėti, kad ankstesnė e-nuoroda į e-portalo puslapį, kuriame buvo sutarčių tekstai: http://uabtratc.lt/index.php?route=information/information&information_id=45 nebeveikia ir atnaujintame portale man nepavyko surasti. (S.L. pastaba: nemanau, kad tai atsitiktinumas). Tačiau savo išsaugotuose užrašuose radau kiek anksčiau darytus palyginimus, kuriuos pateikiu su savo komentarais:

                      Tauragės rajono savivaldybės koncesijos sutartis (25 puslapių dokumentas) http://trac.amburia.com/image/data/1/Tauragės%20konc.%20sutartis.pdf

                      „17.7. Jeigu Savivaldybės taryba, neatsižvelgdama į ekonomiškai pagrįstus Koncesininko pateiktus Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus ir nepateikusi savo motyvų, nustato Vietinės rinkliavos dydį, kuris nepadengia Sutarties 15 straipsnyje nustatytų kaštų, ji įsipareigoja Vietinės rinkliavos dydžio ir Komunalinių atliekų tvarkymo kaštų skirtumą padengti iš Savivaldybės biudžeto.“ (S.L. pastaba: šio punkto taikymas aiškiai apribotas „15 straipsnyje nustatytų kaštų“, tarp kurių nėra nei įstatinio kapitalo didinimo, nei baudų už TRATC vadovų klaidas, įsisavinant ES paramą. Ir atkreipiu į frazę „ji įsipareigoja“, tai nereiškia, kad moka bet kuriuo atveju.)

                      Pagėgių savivaldybės koncesijos sutartis (21 puslapio dokumentas)

http://trac.amburia.com/image/data/Pagėgių%20konc.%20sutartis.pdf

                      „17.7. Jeigu Savivaldybės taryba, neatsižvelgdama į ekonomiškai pagrįstus Koncesininko pateiktus Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus, nustato Vietinės rinkliavos dydį kuris nepadengia Sutarties 15 straipsnyje nustatytų kaštų, ji įsipareigoja Vietinės rinkliavos dydžio ir Komunalinių atliekų tvarkymo kaštų skirtumą padengti iš Savivaldybės biudžeto.“ (S.L. pastaba: šio punkto taikymas taip pat aiškiai apribotas „15 straipsnyje nustatytų kaštų“, tarp kurių nėra nei įstatinio kapitalo didinimo, nei baudų už TRATC vadovų klaidas, įsisavinant ES paramą. Ir atkreipiu į frazę „ji įsipareigoja“, tai nereiškia, kad moka bet kuriuo atveju.)

                      Šilalės rajono savivaldybės koncesijos sutartis (12 puslapių dokumentas) http://trac.amburia.com/image/data/1/ilalės%20konc.%20sutartis.pdf

                      „72. Savivaldybės tarybai nemotyvuotai neatsižvelgus į ekonomiškai pagrįstus Koncesininko Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus nustatant Vietinės rinkliavos dydį, kuris padengtų visus atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštus, kaštų skirtumas dengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštus sudaro: atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos, atliekų tvarkymo ir šalinimo sąnaudos (kurui, elektrai, nusidėvėjimui, remontui, pastatų eksploatacijai, darbo užmokesčio ir mokesčių. TRATC veiklos, paskolos kaštai ir kt.), rinkliavos administravimo ir visuomenės informavimo kaštai.“ (S.L. pastaba: Šis punktas tik iš pirmo žvilgsnio primena Jurbarko rajono savivaldybės sutarties tekstą, nes skirtingai nuo Jurbarko čia bent jau apibrėžiama kokie tai kaštai: „atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos, atliekų tvarkymo ir šalinimo sąnaudos (kurui, elektrai, nusidėvėjimui, remontui, pastatų eksploatacijai, darbo užmokesčio ir mokesčių. TRATC veiklos, paskolos kaštai ir kt.), rinkliavos administravimo ir visuomenės informavimo kaštai.  Ir atkreipiu į žodžius „kaštų skirtumas dengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų“ t.y. norodomas šaltinis, o ne mokama bet kuriuo atveju.)

                      Jurbarko rajono savivaldybės koncesijos sutartis (12 puslapių dokumentas) http://trac.amburia.com/image/data/1/Jurbarko%20konc.%20sutartis.pdf

,,72. Jeigu Savivaldybės taryba, nenurodydama pagrįstų motyvų, neatsižvelgs į ekonomiškai pagrįstus Koncesininko Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus ir vienašališkai nustatys Vietinės rinkliavos dydį, nepadengiantį visų atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštų, šių kaštų skirtumas busdengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.“ (S.L. pastaba: Jurbarko sutartyje 72 punktas apima ,,visų atliekų surinkimo ir tvarkymo kaštų“ padengimą, tame tarpe ir teismo pripažintų kaštų padengimą. Ir tik mūsų tekste yra frazė „kaštų skirtumas bus dengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų“).

===

Šis Atviras laiškas kartu su papildymais 2019-03-27 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams buvo išplatintas e-pašto adresais

Tai pat žiūrėkite

„PARTIZANO RAUDA“ pagal Leonard Cohen atliekamą dainą „THE PARTISAN“

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną minint. Kai Jurbarko bardų klubo nariai paragino mane …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *