JUNKIMĖS Į TAUTOS FORUMĄ – Į ANTRĄ SĄJŪDŽIO BANGĄ!

„Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai…“

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Kviečiu visus neabejingus Piliečius, nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų ar partinės priklausomybės, telktis antroje Sąjūdžio bangoje ir dalyvauti, kuriant nepartinį nepriklausomą Tautos forumą!

Jei Jums rūpi Lietuvos likimas, jei Jūs matote neteisingumą ir laikote, kad Jūsų teisės ignoruojamos, jei matote būdus spręsti šiandieninei Lietuvai iškilusias problemas, bet neturite galimybės tai pateikti visaliaudiniam svarstymui ir ieškote jėgos, galinčios padaryti esminius pokyčius, kviečiu visus piliečius nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų ar partinės priklausomybės, dalyvauti – TAUTOS FORUME.

            Kam reikalingas FORUMAS

Visi pradedam suvokti, kad politiniai sprendimai priimami turtingų korporacijų interesus atstovaujančių lobistų įtakos dėka, kurie dažniausiai siekia tik savo asmeninių interesų. O kur gi mūsų lobistai, liaudies interesus atstovaujantys lobistai? Kai kas gali net suabejoti ar mūsų tauta iš viso turi kokių nors interesų? Kokie jie ir kur jie įvardinti? Pasakysiu iš savo patirties – galima pateikti šimtus įrodymų, kad dukart du lygu keturiems, tačiau jei oficialioji propaganda kasdien teigs, kad dukart du yra penki, tai kas atkreips dėmesį į tiesą?

Taip gimsta fiktyvi demokratija, kuri vėliau ar anksčiau virsta į nemokšišką diktatūrą. Gana dažnai, ypač visaliaudinio referendumo išvakarėse, kai „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai“ ir „Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiesiogiai“, mes reguliariai girdim ir matom įvairius angažuotų (parsidavusių) „ekspertų“ pasisakymus. Šios nuomonės tiražuojamos angažuotų (parsiduodančių) žiniasklaidos priemonių ir reguliariai klaidina visuomenę. O kur matomas ir girdimas Lietuvos tautos požiūris ar pozicija?

Nejau Sąjūdžiui pasitraukus (nuėjus) „į šešėlį“, mes visam laikui praradom gebėjimą susitelkti, išgvildenti ir išreikšti savo nuomonę nuo  mūsų Tautos didžiosios dalies? O gal mums priimtina savo patriotizmą išreikšti pavieniui, paliekant eilinį beprasmį, ar net piktą komentarą interneto portaluose?

O kiekvienas valdžios sprendimas ir toliau pateikiamas kaip mana iš dangaus, kaip „Dievo valia“, kuri atves mus į klestėjimą ir džiaugsmą, investicijų gausą ir t.t.?

Juk kaip dažnai pasirodo, kad daugybė sprendimų tik pablogina situaciją – ne gelbėja, o skandina Lietuvą, versdama sveikus, aktyvius Lietuvos piliečius iš nevilties palikti gimtas vietas ir ieškoti darbo šalyse, kuriose valdžia neignoruoja savo liaudies. Tik tikra demokratija teigiamai įtakojo ir įtakoja ekonomikos vystymąsi visose išsivysčiusiose šalyse.

Todėl, jei Jūs sutinkate su šiais teiginiais, – sveiki atvykę į Tautos forumą! O jei nesutinkate, tuo labiau – sveiki atvykę į Tautos forumą! Darbinėje aplinkoje  aptarsime, išnagrinėsim realius faktus ir surasime bendrus sprendimus visos Lietuvos naudai.

            Tautos interesų lobistas

Istoriškai Forumas  – vieša erdvė senovės Romos miestų centre. Forumai veikė kaip miesto gyventojų susirinkimo vieta, kur vykdavo politinės diskusijos, debatai, susitikimai ir pan. veikla.

Mūsų dienomis aš matau Tautos forumo sukūrime ir Sąjūdžio judėjimo atgaivinimą, kaip vienintelį  mūsų visuomenės natūralų vystymosi kelią, stiprinant ir vystant Lietuvos nacionalinę valstybę Europoje.  Aš manau, kad mūsų dienomis Tautos forumas gali tapti vieta, kur diskutuojama apie svarbiausias problemas, ieškomi sprendimo būdai, o galbūt ir priimami krašto ateitį lemsiantys sprendimai. Tautos forumas ir gali tapti tautos interesų atstovas-lobistas!

            Ar Tautos forumas legitimus?

Legitimumas užfiksuotas mūsų Konstitucijoje – pagrindiniame Lietuvos įstatyme, štai keletas citatų (konkrečias nuorodas į straipsnius rasite šios publikacijos pabaigoje):

 „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

            Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

            Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

            Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“ – Lietuvos Respublikos Konstitucija.

            Kam Tautos forumas, jei „viskas sprendžiama be mūsų“?

Šį dažnai girdimą ir klaidinantį teiginį paneigia Lietuvos Respublikos KONSTITUCIJA:

„Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus“.

Suprantama, kad turite teisę ignoruoti savo konstitucinę teisę dalyvauti valdant savo šalį. Bet patinka tai ar ne, nepriklausomai nuo jūsų norų, jūs VISADA dalyvaujate savo šalies valdyme. Net ir tada, kai neateinate balsuoti referendumuose, rinkimuose ar iš viso nieko nedarote. Tokiais atvejais jūs asmeniškai viską darote, kad „viskas būtų sprendžiama už jus“. Dar paprasčiau sakant, jei kam nors gatvėje atiduosite savo pinigus, tai ar verta po to stebėtis, kad jūs neturite pinigų?

            Sąjūdžio 30-mečio minėjime startas Tautos forumo plėtrai

Startas Tautos forumo plėtrai, tai dviejų pastarųjų metų nuoseklaus ir didelio darbo rezultatas, kuris buvo pasiektas Vilniaus forumo dalyvių pastangomis. Profesoriaus Vytauto Radžvilo viešus pasisakymus, paskaitas, knygų pristatymus turėjau galimybę girdėti ir matyti ne vienerius metus, kaip ir dalyvauti Vilniaus forumo renginiuose.

Likimas suteikė man galimybę dalyvauti pirmajame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavime 1990 metais ir puikiai atsimenu, kaip skleidėsi viltis atgauti ilgai lauktą laisvę Lietuvos valstybei. Bėgant metams, mačiau akivaizdų atitolimą nuo Sąjūdžio deklaruotų įdėjų ir laisvos bei klestinčios Lietuvos vizijų.

Todėl, kai aš gavau iš Vilniaus forumo vadovų ir organizatorių kvietimą dalyvauti Sąjūdžio 30-mečio minėjime, kuris įvyko 2018. m. birželio 3 d., Mokslų akademijos salėje, Gedimino pr.3 Vilniuje, nedvejodamas sutikau ir deklaravau savo ketinimą prisidėti prie nepartinio Tautos forumo kūrimo.

Vilniaus forumo pavyzdžiu, įvairiose Lietuvos vietose – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kitur – taip pat susikūrė arba pradedami kurti pilietiniai forumai. Besiplečiantis jų tinklas gali ir turi tapti Lietuvos piliečius jungiančiu Tautos Forumu – antrąja Sąjūdžio banga.

Tai unikali galimybė ne tik mūsų Jurbarko krašto gyventojams, bet ir išvykusiems į tolimesnius kraštus, laukiantiems esminių pokyčių mūsų Lietuvos gyvenime, kad galėtų be baimės dėl savo ir artimųjų rytdienos, sugrįžti į gimtus kraštus.

Todėl priėmiau pilietinio judėjimo Vilniaus forumo organizatorių ir nepartinio judėjimo Tautos forumo iniciatorių kvietimą dalyvayti, buriant šio Tautos forumo iniciatyvinę grupę ir mūsų Jurbarko krašte.

Lietuvos piliečiai, norintys dalyvauti nepartiniame pilietiniame judėjime Tautos forumas, nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos, parašykite e-laišką apie savo ketinimą dalyvauti Tautos forume, nurodydami savo vardą pavardę, gyvenamąją vietovę, mob.tel. Nr, e-pašto adresą,  ir atsiųskite šiuo e-pašto adresu: jurbarkoforumas@inbox.lt 

Susitiksime, kalbėsimės, diskutuosim ir sutarsim, kaip kurti klestinčią Lietuvą, kurioje būtų visiems vietos prasmingai gyventi ir kurti, vardan ateities kartų.

            Papildoma informacija ir nuorodos

Lietuvos Respublikos

KONSTITUCIJA

(Aktuali redakcija – 2014-01-24 Teisės aktą priėmė – Piliečių referendumas) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465070

LIETUVOS RESPUBLIKOS

K O N S T I T U C I J A

(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume)

LIETUVIŲ TAUTA

– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,

– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,

– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,

– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,

– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,

– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,

– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ

 

I SKIRSNIS

LIETUVOS VALSTYBĖ

1 straipsnis.

Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis.

Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis.

Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis.

Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

5 straipsnis.

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.

Valdžios galias riboja Konstitucija.

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

6 straipsnis.

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

7 straipsnis.

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

Galioja tik paskelbti įstatymai.

Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

8 straipsnis

Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.

9 straipsnis

Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.

Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.

Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.“

„35 straipsnis

Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.“

„33 straipsnis

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.“

„36 straipsnis

Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.“

 

Tai pat žiūrėkite

LENKŲ MAŽUMĄ SUDARANTYS GYVENTOJAI, PIRMIAUSIAI YRA LIETUVOS PILIEČIAI

Kaip jau esu rašęs savo straipsnyje „Tikrų kovu debatuose nebuvo, kaip ir pačių debatų“, taip …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *