Tauragės RATC eilinį kartą bando apgauti mokesčių mokėtojus?

Problemos esmė – gyventojai ir įmonės privalo žinoti už ką moka!

Pagal Lietuvos įstatymus, už surenkamas komunalines atliekas tarifai gyventojams nustatomi, remiantis ekonomiškai pagrįstomis (realiai patirtomis)  pastoviomis ir kintamomis išlaidomis už praėjusius metus.

Nuo 2009 metais pasirašytos koncesijos sutarties iki šiolei UAB Tauragės regioninio atliekų tvarkymo centro (toliau – UAB TRATC) administracija visais įmanomais būdais ignoruoja teisės aktų reikalavimus savivaldybėms  pateikti ekonomiškai pagrįstus paskaičiavimus, realiai patirtų išlaidų – surenkant ir sutvarkant komunalines atliekas, kurios lemtų, gyventojams nustatomus, pastovius ir kintamus tarifus. Galimybių studijos autoriai ir auditorių ataskaitos,  pagal paties UAB TRATC užsakymą, pagal keistą aplinkybių sutapimą, net nebando to padaryti ir naudojasi „popieriniais skaičiais“, kuriuos jiems pateikia UAB TRATC. Ir kaip taisyklė šių studijų air ataskaitų autoriai naudoja labai „patogią formuluotę“:

Darbo autorių tikslas nebuvo atskirų sąnaudų kategorijų pagrįstumo tikrinimas, todėl skaičiavimams buvo panaudoti TRATC duomenys“ (RINKLIAVOS ĮVEDIMO TAURAGĖS REGIONE GALIMYBIŲ STUDIJA 2011 – 74 psl.),

„Kadangi tyrimo autoriai nėra minėtų projektų rengėjai, mes neturėjome galimybių patikrinti juose naudojamų skaičiavimų pagrįstumo ir atliekant šį vertinimą vadovavomės prielaida, kad minėtose investiciniuose projektuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.“  (RINKLIAVOS ĮVEDIMO TAURAGĖS REGIONE GALIMYBIŲ STUDIJA 2011 – 76 psl.)

Šalia to, UAB TRATC pastoviai bando įtikinti visuomenę, kad yra arti bankroto ribos ir reikalauja didinti gyventojams tarifus ir įkainius, nepriklausomai nuo mažėjančio ar didėjančio atliekų kiekio. Ir net neketina savivaldybėms pateikti realiai patiriamų kintamų ir pastovių išlaidų paskaičiavimų, už praėjusį laikotarpį, siūlydami patikėti tai ką sako, be jokių įrodymų.

Tokie veiksmai ne tik, kad pažeidžia LR Vyriausybės nutarimo reikalavimus ir Koncesijos sutarties tarp mūsų savivaldybės ir UAB TRATC punktus, bet verčia abejoti UAB TRATC administracijos kompetencija. Ko gero ji taip užsižaidė su popierinėmis ataskaitomis ir darbo imitavimu kabinetuose, kad nebeturi laiko įsigilinti į realiai patiriamas sąnaudas? Tokia, neūkiškumu pagrįsta veikla, kai mokesčių mokėtojų pinigai iššvaistomi be jokio pagrįstumo ir jokios realios kontrolės iš savivaldybių pusės, bet kurią įmonę atvestų į bankrotą. Juk kiek beduotum  pinigų, kiaurame maiše jų nebelieka ir tiek.

Atsižvelgiant į tai, kad visi iki šiolei buvę skaičiavimai buvo atliekami tik UAB TRATC pateikiamų duomenų pagrindu, Tauragės regiono savivaldybių iniciatyva buvo inicijuotas UAB TRATC 2015–2016 metų veiklos bei būtinųjų sąnaudų auditas, kur veiklos audito tikslas buvo, vadovaujantis tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais įvertinti bendrovės veiklos efektyvumą, ekonomiškumą ir rezultatyvumą, bei sąnaudų pagrįstumą.  Buvo tikėtina, kad po šio audito atlikimo bus įmanoma nustatyti, ar sąnaudos yra būtinos ir pagrįstos.

Tačiau, iškilo nenumatyta problema, susijusi su tuo, kad UAB TRATC nėra viešoji įstaiga, o privati įmonė – UAB. Todėl UAB TRATC turi galimybę teisėtai  apriboti išvadų paviešinimą ir audito rezultatus nuslėpti nuo visuomenės, o tuo pačiu ir nuo pačių mokesčių mokėtojų, kurių interesus privalo ginti bet kurios savivaldybės administracija.

            UAB TRATC prieš Lietuvos įstatymus?

2017-11-24 dieną Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis (toliau Ūkio), kuriame buvo svarstoma informacija „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio 2018 metams nustatymo”.
Pagrindas šiam svarstymui buvo Tauragės RATC 2017-11-16 raštas Nr. IS-873 „Dėl faktinių 2017 m. 01-09 mėn. sąnaudų, būtinųjų sąnaudų paskaičiavimo 2017 metams ir vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos.
Šiame posėdyje atkreipiau komiteto narių dėmesį, kad eilinį kartą TRATC bando išvengti LR Vyriausybės nutarime Nr. 711 surašytų reikalavimų įvykdymo ir vietoje ten reikalaujamų pateikti už praeitą laikotarpį ekonominiais skaičiavimais pagrįstas ir realiai patirtas kintamąsias ir pastoviąsias sąnaudas, bando mus įtikinti iš piršto laužtomis „būtinosiomis” sąnaudomis, kad padidintume 1 tonos atliekų sutvarkymo kainą.
Priminiau komiteto nariams, kad ir šiuo metu patvirtinti tarifai, nors ir nebuvo pagrįsti ekonomiškai pagrįstais skaičiavimais buvo padidinti maždaug 1,5 karto lyginant su prieš tai buvusiais, 6-iems mėnesiams, kol bus atliktas veiklos auditas ir gausime konkrečias išvadas dėl realiai patirtų TRATC sąnaudų už 2015 ir 2016 metus. Deja, audito išvadoms vėluojant, iš mero išgirdau, kad šių išvadų paskelbimas yra apribotas dėl galimų komercinių paslapčių?

Tai gi, kyla natūralus klausimas – kuo galės remtis savivaldybės tarybos nariai, nustatydami tarifą už atliekų surinkimą ir 1 tonos sutvarkymo kainą 2018-iems metams? Eilinį kartą bus bandoma prastumti įkainius ir tarifus, pagrįstus tariamai būsimomis išlaidomis ir įprastu noru prasigyventi gyventojų ir kitų mokesčių mokėtojų sąskaita?

Nors Ūkio komiteto posėdyje dalyvavo du TRATC atstovai, tačiau nei vienas nesugebėjo atsakyti į šiuos klausimus…
2017-11-27 dieną Socialinių klausimų komitete TRATC-o atstovų nebuvo.
2017-11-28 dieną įvykusiame Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitete TRATC-o atstovai, nors ir buvo kviesti, nors ir žadėjo atvykti, nepasirodė.

2017 m. gruodžio 4 d. (pirmadienį) 15.00 val., vadovaujantis UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – TRATC) Stebėtojų tarybos darbo reglamentu, Stebėtojų tarybos pirmininko iniciatyva, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius sušaukė TRATC Stebėtojų tarybos posėdį, kuriame bus svarstomas vienas klausimas – „Dėl TRATC ataskaitos apie faktinius pastebėjimus atlikus veiklos auditą už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2016-12-31 (pristatys UAB ,,Ekonauda” auditorė L. Adamonienė).

Kadangi nesu stebėtojų tarybos narys, nesu tikras ar bus man leista jame dalyvauti ir įtakoti galimus sprendimus, bet tikiu , kad principinga visų Tauragės regiono savivaldybių merų pozicija privers savivaldybių įkurtą ir užaugintą TRATC-ą atskleisti tikrąją padėtį šioje įmonėje.

Ką būtina daryti?

Atsižvelgiant į šios problemos aktualumą:

– jei UAB TRATC nepaviešins atlikto audito rezultatų ir išvadų, sieksiu šį auditą pripažinti, kaip netinkamai atliktą ir reikalausiu, kad toks auditas būtų atliktas ne UAB TRATC, o vienos iš savivaldybės užsakymu, pasidalinant atlikimo kaštus proporcingai turimų akcijų skaičiui šiame UAB.

– jei UAB TRATC nepaviešins atlikto audito rezultatų ir nesudarys sąlygų (pvz. neteiks informacijos ar nebendradarbiaus) savivaldybės inicijuotam auditui, siūlau šį UAB TARTC reorganizuoti į Viešąją įstaigą (tokią galimybė nuamtyta LR Akcinių bendrovių įstatyme), kurios nuostatuose nėra ir negali būti galimybės nuslėpti nuo visuomenės kokias nors „komercines“ paslaptis ir kuri visapusiškai atitiks dvinarės rinkliavos įstatyminėms normoms ir reikalavimams, pateikiant informaciją savivaldybėms.

– nepriklausomai nuo audito rezultatų, reikalausiu koncesijos sutarties su UAB TRATC anuliavimo, nes ji neatitinka savivaldybės gyventojų interesų ir po dvinarės rinkliavos įvedimo, tapo moraliai pasenusi. Sieksiu, kad naujoje sutartyje būtų numatytos konkrečios sankcijos regiono atliekas surenkančiai ir tvarkančiai įmonei, atsisakius pateikti  arba nuslėpus realiai patirtas pastovias ar kintamas sąnaudas už parėjusį laikotarpį, kaip to ir reikalauja veikiančios įstatyminės normos apie dvinarę rinkliavą.

Tai pat žiūrėkite

„PARTIZANO RAUDA“ pagal Leonard Cohen atliekamą dainą „THE PARTISAN“

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną minint. Kai Jurbarko bardų klubo nariai paragino mane …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *