DVINARĖ APGAVYSTĖ?

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Vyriausybei ir Seimui , LR Aplinkos ministerijai, LR Prokuratūrai, savivaldybių tarybų nariams, Lietuvos savivaldybių asociacijai, žiniasklaidai ir visiems suinteresuotiems piliečiams nuo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Lapėno.

Dvinarės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą jaudina daugelį. Kaip teigiama respublikinėje spaudoje, jei iki šiol Lietuvos gyventojams galvos skausmą kėlė šildymo sąskaitos, greitai dar vienu skauduliu taps šiukšlių išvežimo kainos. Net patys optimistiškiausi autoriai gąsdina, kad dėl naujos tvarkos, kai kur kaina gali didėti dvigubai.

Štai ką apie tai jau rašė Tauragės žinios: „Šalies žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad pritaikius dvinarę rinkliavą, įmokos gyventojams už komunalinių atliekų išvežimą turėtų padidėti kone dvigubai, Aplinkos ministerija suskubo tai neigti ir aiškinti, kas tai yra dvinarė rinkliava. Dvinarę rinkliavą sudarys pastovioji dalis, nepriklausanti nuo atliekų kiekio ir kintamoji dalis, kuri priklausys nuo to, ar bus teikiama atliekų tvarkymo paslauga. Į rinkliavos dydį negalės būti įtrauktos išrūšiuotų pakuočių ir bešeimininkių atliekų tvarkymo sąnaudos.“ (Apie dvinarę rinkliavąhttp://www.taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2016/04/tratcas-mes-ne-labdaringa-organizacija )

Ir spaudoje kartais buvo formuojama nuomonė, kad naujos sistemos priešininkėmis yra pačios savivaldybės.

Nežinau kaip kituose rajonuose, tačiau aš, būdamas Jurbarko rajono naujos tvarkos už atliekų surinkimą ir tvarkymo metodikos parengimą atsakingos darbo grupės nariu, susidūriau su pasipriešinimu šiai naujai tvarkai būtent iš Tauragės  regiono atliekų tvarkymo centro (UAB „TRATC“) pusės.

Be viso to, kad jie iki šiol nepateikė savivaldybės patikrinimui ekonominiais skaičiavimais pagrįstų pastovių ir kintamų sąnaudų, tai dar naudodamiesi tuo, kad laiko iki sekančių metų pradžios lieka vis mažiau, bando savaip interpretuoti Vyriausybės nutarimą.  Ir jei jų siūloma tarifų skaičiavimo metodika bus priimta „buldozeriniu“ būdu (o tai priklauso ne tik Jurbarko, bet ir dar nuo trijų kaimyninių savivaldybių Tauragės apskrityje apsisprendimo), tai bus padaryta milžiniška žala atliekų tvarkymo sektoriui, „teršėjas moka“ programai ir gyventojų gerbūviui.

Situacija labai rimta ir neatidėliotina, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 ,,Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau  LRV taisyklės) nuo 2017-ųjų metų sausio pirmos dienos savivaldybėse privalo būti įgyvendintas. Ir labai tikėtina, kad panašūs bandymai klaidinančiai interpretuoti reformos esmę, vyksta ir kituose Lietuvos kraštuose.

Prieš išdėstydamas faktus, pateikiu savo pareiškimą:

Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei: prašau apginti piliečių interesus, pristabdant naujos sistemos diegimą, kol įmonės atsakingos už atliekų surinkimą ir sutvarkymą pateiks tikslią ir ekonomiškais skaičiavimais pagrįstą informaciją apie pastovias ir kintamas sąnaudas ir kai Aplinkos ministerijos atsakingi specialistai savo išvadomis patvirtins, kad sprendimų projektuose siūlomos rinkliavos metodikos atitinka LR Vyriausybės patvirtintų taisyklių reikalavimus ir galiojančius įstatyminius aktus.

LR Aplinkos ministerijai: Prašau duoti ekspertinę išvadą – ar Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (UAB „TRATC“) siūloma metodika ir nuostatai atitinka LRV nutarimu patvirtintas taisykles (tekstus pridedu).

Kreipiuosi į LR Generalinę prokuratūrą su prašymu, apginant viešą interesą, išsiaiškinti ar nėra nusikaltimo sudėties, šiuo metu vykstančiuose aktyviuose bandymuose, verčiant savivaldybes patvirtinti naujus rinkliavos tarifus gyventojams, pagal projekto iniciatorių, autoriaus ar autorių grupės – Tauragės RATC metodiką, kurioje vietoje Vyriausybės nutarimu (LR Vyriausybė NUTARIMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2013 m. liepos 24 d. Nr. 711. II SKYRIUS.BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMAS) patvirtintos būtinų sąnaudų paskaičiavimų formulė: „pastoviosios sąnaudos plius kintamosios sąnaudos“, be jokių motyvų, pakeičiama formule – „šalinimo sąnaudos minus šalinimo pajamos“ („III. BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS“ (JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS DVINARĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė – Tauragės RATC).

Pastarosios formulės pagalba, Jurbarko rajono savivaldybei teikiami tvirtinti VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI (Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priedas.  Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė – UAB „TRATC“).

Atkreipiu dėmesį, kad BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ paskaičiavimo formulė ne tik tiesiogiai įtakoja tarifus gyventojams, bet ir turi esminę įtaką įgyvendinant LR Atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnyje numatytą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/OBTLfwVtul ), kur nurodoma, kad „Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiomis sąnaudomis.“ O neteisingos ir neteisėtos formulės naudojimas gali atnešti milžinišką žalą Lietuvos Respublikos gyventojams. (tekstus pridedu)

            LR Vyriausybės patvirtintos taisyklės nenumato skaičiavimo „nuo antro galo“

             Iš karto pasakysiu, kad pilnai pritariu Aplinkos ministerijos viešai platinamai nuomonei  „Pritaikius dvinarę rinkliavą, mokesčiai už komunalinių atliekų išvežimą neturi didėti”:     „Vadovaujantis specialistų skaičiavimais, teisės aktuose numatomas reikalavimas aiškiai ir detaliai reglamentuoti, kas sudaro komunalinio mokesčio už atliekų tvarkymą kainą bei sudaryti galimybes mokėti mažesnius mokesčius atliekas rūšiuojantiems gyventojams, nedidins atliekų sutvarkymo kainos. Tokio reikalavimo įgyvendinimas užtikrins skaidrumą skaičiuojant kainas už komunalinių atliekų tvarkymą bei užkirs kelią nepagrįstai didinti mokesčius gyventojams.“ (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=17023  )

Tačiau UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) siūloma metodika ir jos pagrindu paskaičiuojami detalūs tarifai, prieštaraujantys sveikai nuovokai ir Aplinkos ministerijos nuostatoms, taps skaudus smūgis mūsų gyventojų kišenei.

Bandant objektyviai išsiaiškinti UAB TRATC skaičiavimų subtilybes, jų siūlomuose tekstuose pastebimas akivaizdus noras, neįvardinus ekonomiškai pagrįstais skaičiavimais komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo pastovių ir kintamų sąnaudų, patvirtinti pastovų ir kintamą rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą tarifus. Susidaro įspūdis, kad skaičiai paimti „iš lubų“.

          Pateikiu tris konkrečius faktus į kuriuos noriu atkreipti Lietuvos Prezidentės, Generalinės prokuratūros, Vyriausybės ir visuomenės dėmesį

1 FAKTAS. Visuose teikiamuose savivaldybei tvirtinti metodikos projektuose, UAB TRATC būtinųjų sąnaudų nustatymui, skaičiavimams naudojama iškreipta formulė.

Palyginkime LRV taisyklėse pateiktą formulę, skirtą paskaičiuoti būtinas sąnaudas, sumuojant pastovias ir kintamas sąnaudas, su TRATC siūlomomis formulėmis, kuriose būtinos sąnaudos gaunamos iš sąnaudų atėmus pajamas:01_formule_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste_page4

 

Kas tai – nekompetencija, ar noras pudruoti smegenis ir vilkinti būtinus sprendimus iki Vyriausybės numatyto savivaldybėms termino? Juk LRV nutarime aiškiai pasakyta – iš pradžių nustatomos realiai patiriamų sąnaudų suma ir tik po to ji padalinama, formuojant tarifus, visiems gyventojams ir juridiniams asmenims.

Į nekompetencija tai nepanašu, nes metodikos autoriai, prieš tai esančiame įrašo LRV nutarimu patvirtintą formulę, tačiau tarifų skaičiavimui, yra linkę naudoti savo interpretaciją.

Nors savivaldybei siūlomos metodikos tekste niekur nepateikiami konkretūs pastovių ir kintamų sąnaudų kiekiai skaičiais, tačiau „pastovi“ ir „kintama“ sąnaudų dalys, formaliai ir be jokių argumentų, įvardinamos (padalinamos) procentais:02_procent_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste_page4

Procentai nuo ko (nuo kokios sumos)? Nuo visų išlaidų ar nuo visų pajamų? Ir kaip galima iš anksto nuspėti kokia bus kintama dalis, jei ji, priklausydama nuo atliekų kiekio, gali didėti arba mažėti?

Tačiau naudodami tokias keistas formules, jie sugebėjo paskaičiuoti kiek gyventojų privalės mokėti ir reikalauja skubiai patvirtinti tarsi „iš dangaus nukritusius“ tarifus: Nuostatų 1 priedas „JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI.“03_rinkl_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste_nuostatu-projektas10psl

Neabejoju, atsiras ir tokių, kurie nesigilindami į šias formules ir galiojančius teisės aktus bei  įstatymus, lengvai balsuos net ir už tai, kad 2×2=5. Bet neužmirškime, kad būtent tokie skuboti sprendimai pakerta pasitikėjimą Lietuvos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais.

Būtent todėl aš kreipiuosi su kvietimu sustabdyti naujos sistemos įvedimą ir patikrinti tokių skaičiavimų teisėtumą.

            2 FAKTAS.

Reguliariai pasikartojantys, kiekvieną kartą naujai atsiunčiamuose į savivaldybę dokumentų redakcijose (Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė. Tauragės RATC), Vyriausybės nutarimo teksto  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS. Nr. 711) iškraipymai svarbiausiame „BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMAS“ skyriuje.

            Sąnaudų paskaičiavimui skirtos formulės iškraipymai, tik viena iš problemų, neteisingai interpretuojant Vyriausybės patvirtintas taisykles. Tačiau tai dar ne paskutinis „povandeninis akmuo“. 

Atrodo, kas galėtų būti paprasčiau, paimti Vyriausybės patvirtintose taisyklėse esamas originalias formuluotes ir perkelti jas į savivaldybės sprendimų tekstus. Tačiau šių sprendimų autoriai, žutbūtinai stengiasi savaip interpretuoti sąvokas, susijusias su „sąnaudų nustatymu“.

Kaip tai vyksta, galime akivaizdžiai pamatyti, palyginant pateikiamus tekstus ir jų evoliuciją, keičiant formuluotes, teikiamuose savivaldybei dokumentuose (mano pastebėjimai ir komentarai pažymėti inicialais S.L.):

– 2016 08 26 metodikos teksto redakcija – Jurbarko DVI skaičiavimo metodika (pirminis variantas 2016 08 26).docx04_2016-08-26_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste

– 2016 12 02 metodikos teksto redakcijoje autoriai dar daugiau nutolsta nuo Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse naudojamų sąvokų, nes eliminuoja ne tik formuluotę „faktinėmis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis“, bet ir 16.4 punkte  įrašytą formuluotę „atliekų susikaupimo normas“.05_2016-12-02_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste_10psl

– 2016 12 13 metodikos teksto redakcijoje, jau po darbo grupės (kurią sudarė Jurbarko rajono meras) posėdžio, kuriame buvo išsakytos ne tik kritinės pastabos, bet ir reikalavimas naudoti identiškas Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių formuluotes, daugelis prašymų liko be atsako. Ir nors matomi pataisyti du punktai, tačiau lieka iškraipytas trečiasis punktas ir lieka neįrašytas ketvirtasis punktas apie atliekų susikaupimo normas.06_2016-12-13_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste_12psl

Vien šiuose pavyzdžiuose galima pamatyti kaip projekto autoriai „lygioje vietoje“ vilkina savivaldybės tarybos sprendimo rengimą, įgyvendinant Vyriausybės nutarimą ir naujos sistemos įgyvendinimą. Jei tai tęsis ir toliau, tai savivaldybė bus prievartaujama priimti prieštaraujančią Vyriausybės patvirtintoms taisyklėms metodiką  (t. y. neteisėtą metodiką), arba po kažkurio laiko, teks ištaisyti grubias klaidas ir prisipažinti, bandžius suklaidinti ir tarybos narius ir mokesčių mokėtojus.

Tai tęsiasi, neatsižvelgiant į tai, kad ir Jurbarko rajono savivaldybės juristė savo vizos tekste (kurios beje, savivaldybės tarybos nariams pateiktuose projektuose nesimato) pastebėjo, kad metodika neatitinka Vyriausybės patvirtintoms taisyklėms!

            3 FAKTAS

            2016 m. gruodžio 16 dieną vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės Ūkio komiteto posėdyje, kaip praėjusiais kartais, man vėl pareikalavus pateikti pagrįstą informaciją apie faktiškas pastovias ir kintamas sąnaudas UAB Tauragės RATC už praeitą laikotarpį, kaip tai reglamentuojama Vyriausybės nutarime Nr. 711, komiteto nariams buvo padalintas dokumentas: „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS IR SUTVARKYMO KAINA“ (dokumentas SKMBT_C36016121615330-1.pdf  pridedamas).

Šiame dokumente, tarsi tyčiojantis iš savivaldybės tarybos narių ir sveikos nuovokos, pateikiamos – būtinosios UAB Tauragės RATC sąnaudos būsimais 2017 metais! Tai ne tik prieštarauja Vyriausybės patvirtintoms taisyklėms, bet  ir neįmanoma patikrinti, nes savivaldybė neturi specialistų-aiškiaregių, galinčių nuspėti ateitį.07_skmbt_c36016121615330_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste

 

– Nėra jokios informacijos apie UAB TRATC patiriamas pastovias ir kintamas sąnaudas. O vietoje to, kaip ir iškraipytoje formulėje (žiūrėkite dalyje: 1 FAKTAS), pateikiamos „šalinimo sąnaudos“ ir šalinimo pajamos“, kurių pagrindu bandoma pagrįsti būtinųjų sąnaudų ir sutvarkymo kainos žymų padidėjimą 2017 metams.

Taip lentelėje „10. Visos Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos“ be jokių argumentų ir konkrečių paaiškinimų apie pastovias ir kintamas sąnaudas, 2015 metais parodomos bendros sąnaudos 1 746 246 Eur be PVM, o jau 2017 metams jos išaugs iki 2 286 564 Eur be PVM.

O paskutinėje lentelėje „11. Komunalinių atliekų sutvarkymo kaina Tauragės regione“ visos sąnaudos bus 2 766 743 Eur su PVM.08_skmbt_c36016121615330_slapeno-pareiskimas-dvinare-apgavyste

 

Tokiu būdu, pagal šį „dokumentą-pranašystę“ Jurbarko rajono gyventojai privalės 2017 metais sumokėti daugiau kaip pusę milijono Eur be PVM (653 784,78 Eur su PVM) daugiau nei 2015 metais?

IŠVADOS

Ar įmanoma, kad gyventojai metodikos autorių skaičiavimų dėka, naudojant neteisėtą formulę (žiūrėkite dalyje: 1 FAKTAS) ir  iškraipytą LRV taisyklių tekstą (žiūrėkite dalyje: 2 FAKTAS)  privalės 2017 metais UAB TRATC sumokėti 653 784,78 Eur su PVM daugiau nei 2015 metais (žiūrėkite dalyje: 3 FAKTAS)?

Ar įmanoma, kad savivaldybei primetamos metodikos autoriai net negirdėjo apie Aplinkos ministerijos daugkartinių viešų pareiškimų apie tai, kad įvedus dvinarę rinkliavą, tarifai neturi didėti?

Savivaldybė neturi jokių realių įtakos svertų UAB TRATC metodikos autoriams, kaip ir pačiai įmonei, iš kurios nepavyksta išsireikalauti duomenų apie pagrįstas skaičiavimais pastovias ir kintamas sąnaudas, sutvarkant 1 toną mišrių atliekų. Vyriausybės nutarimas Nr. 711 veikia jau nuo 2013 metų, tačiau tokių duomenų nebuvo ir nėra teikiama iki šiol.

Vienintelis svertas, likęs savivaldybei, ginant gyventojų interesus ir įgyvendinant Vyriausybės nutarimo reikalavimus – nesutikti su teikiama metodika, kuri atneštų žalą savivaldybės gyventojams daugiau kaip pusę milijono Eur. Tačiau čia iškyla kita problema…

Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė 2016 m. gruodžio 14 dieną vykusiame Tauragės regioninės plėtros tarybos posėdyje, dalyvaujant Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių merams, vicemerams ir administracijų direktoriams, viešai išsakė raginimą dar ši mėnesį patvirtinti dvinario tarifo metodikas, nes, vykdydama savo tiesiogines pareigas, ji bus priversta rašyti teikimus dėl nevykdomo Vyriausybės nutarimo. O tai reiškia, kad savivaldybės nenorėdamos bylinėtis teismuose su Vyriausybės atstove, yra skubinamos patvirtinti metodikas ir tarifus.

Gal, būtent tokią situaciją bando išnaudoti metodikos ir naujų tarifų autoriai, siūlydami metodikos formules ir formuluotes, kurios prieštarauja LRV taisyklėms ir sveikai nuovokai?

Bet kuriuo atveju, aš manau:

– jei savivaldybei teikiama  metodika neteisinga, tai pagal ją paskaičiuoti tarifai irgi neteisingi;

– metodika privalo pilnai atitikti Vyriausybės nutarime Nr. 711 patvirtintas taisykles ir Lietuvos įstatymus;

– Negali būti net kalbos apie tarifų nustatymą, kol nebus pateikti savivaldybei duomenys apie skaičiavimais pagrįstas pastovias ir kintamas sąnaudas, surenkant ir sutvarkant 1 toną mišrių atliekų UAB TRATC-e;

– kol tai nebus padaryta, ginant gyventojų interesus, būtina pristabdyti dvinario tarifo įvedimą!

 

Ir pabaigai noriu priminti, kokios išvados buvo suformuluotos Valstybinio audito ataskaitoje – „REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ VEIKLA“ (2013 m. Nr. VA-P-20-9-11) ir kurios buvo atspindėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS AR KITOS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (2013 m):

„Išanalizavę regioninių atliekų tvarkymo centrų duomenis nustatėme, kad šalyje nėra duomenų apie atliekų tvarkymo sąnaudas tenkančias vienam gyventojui ar vienai tonai atliekų […]

            Tokia situacija leidžia pagrįstai abejoti, ar faktiškai veikia principas „teršėjas moka“, o tuo pačiu – ar nesudaromos prielaidos atliekų tvarkymo veikla užsiimančioms įmonėms gauti pelną atliekų turėtojų permokų už atliekų tvarkymą sąskaita. 

            Informacija apie tai, kokios yra atliekų tvarkymo sąnaudos, leistų nustatyti, kiek atliekų sutvarkymas kainuoja vienam atliekų turėtojui ir leistų kontroliuoti atliekų tvarkymo sąnaudas. (29-30)“

„REKOMENDACIJOS

            –  užtikrinti tikslią ir patikimą atliekų turėtojų ir atliekų apskaitą;

            –  pasiekti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų teikiama sąnaudomis pagrįstomis kainomis, taikant vienodus metodus ir principus, ir skatintų atliekų turėtojus rūšiuoti atliekas;

– numatyti priemones, užtikrinančias savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir kitų atliekų tvarkytojų priežiūrą ir kontrolę.“

(Valstybinio audito ataskaita – REGIONINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ VEIKLA (2013 m. rugpjūčio 2 d. Nr. VA-P-20-9-11) https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=17733

PDF – https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3045 )

 

Saulius Lapėnas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys

2016 m. gruodžio 16 d.

 

P.S.: Kai buvo išplatintas atviras laiškas, Jurbarko rajono savivaldybę pasiekė šis UAB TRATC direktoriaus K.Komskio pasirašytas dokumentas, kuriame atvirai patvirtinami teiginiai išvardinti mano atvirame laiške:tratc-2016_12_19-sanaudos-2017-m_1psl-1

tratc-2016_12_19-sanaudos-2017-m_2psl-1

Nuo išsamių komentarų dėl šio dokumento, kol kas susilaikysiu, nes viskas tampa akivaizdu – kas, ko ir kaip siekia gauti iš savivaldybės gyventojų (o nepasisekus surinkti suplanuotos rinkliavos 2017 metais iš gyventojų, tai greičiausiai taps „ekonomiškai pagrįstu” argumentu, kaip kompensacijos reikalauti iš Jurbarko rajono savivvaldybės biudžeto (remiantis Koncesijos sutarties 72 punktu tarp UAB TRATC ir Jurbarko rajono savivaldybės).

Tai pat žiūrėkite

LENKŲ MAŽUMĄ SUDARANTYS GYVENTOJAI, PIRMIAUSIAI YRA LIETUVOS PILIEČIAI

Kaip jau esu rašęs savo straipsnyje „Tikrų kovu debatuose nebuvo, kaip ir pačių debatų“, taip …

Vienas komentaras

  1. Labai protingai parašytas straipsnis, labai sąžiningos sąlygos siūlomos, bet kas iš to… Jeigu savivaldybėse pagal tokias sąlygas būtų tvarkomos atliekų problemos, tai šiukšlių tvarkymo biznyje įsitvirtinę mafijozai milijonieriai pradėtų badu dvėsti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *