Buvęs meras Ričardas Juška reikalauja, kad jurbarkiečiai susimokėtų už jo klaidas

IMG_70582-e1324926468815_webBuvęs meras Ričardas Juška reikalauja, kad jurbarkiečiai susimokėtų už jo klaidas. Jis įsiutęs, kad nauja rajono vadovybė atsisako „žaisti jo politiką“: be aptarimo kelti kainas už atliekų tvarkymą, kad padengti UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ nuostolingą veiklą ir net „išdrįso“ paprašyti jo viešai atsakyti į kelis klausimus, susijusius su jo asmeniniu palaikymu šio neatsakingo projekto – perkeliant monopolisto nuostolius ant mūsų piliečių galvų!

Ir, gaila, bet tai ne vienintelis atvejis panašus į „svetimų“ interesų lobizmą, jurbarkiečių interesų sąskaita. Apie šiuos, švelniai tariant, šokiruojančius atvejus tenka sužinoti darbo savivaldybėje metu. Ir jei valdžia nebūtų pasikeitusi, juos būtų įmanoma lengvai paslėpti nuo visuomenės dėmesio. Tikėtina, kad jo įtūžis ir nenoras atsakinėti į paprastus buitinius klausimus, kaip ir siekis politizuoti viską jurbarkiečių interesų sąskaita lygioje vietoje yra pagrįstas paniška baime. Tiesos, kaip ir „ylos maiše nepaslėpsi“.

Tikėtina, kad būtent todėl mano elementarius klausimus jis įvertino, kaip kaltinimus. Tačiau, kaip jau esu rašęs, savo pareiškime kartu su klausimais (http://slapenas.lt/?p=5312 ), – tai tebuvo paprasti klausimai, galimai diskusijai apie primetamą jurbarkiečiams nesąmoningą tarifų didinimo politiką. Visus noriu nuraminti – tai tebuvo klausimai, į kuriuos buvęs meras taip ir nesugebėjo atsakyti. Tačiau tokių klausimų bus gerokai daugiau, nes mano rinkėjai, kaip ir visi rajono gyventojai turi teisę sužinoti kokie buvo buvusių vadovų priimtų sprendimų tikrieji motyvai. Ir tik susipažinus su buvusių vadovų pozicija dėl įvairių klausimų, spręsim kam ir kokius kelti kaltinimus. Apie tai bus pranešta tinkamai ir nedviprasmiškai – pavadinime bus žodis „Kaltinimai“, o ne „Klausimai“.

                      O dabar pereikime prie realių faktų, kurie neabejotinai turėtų sudominti laisvą žiniasklaidą ir rajono piliečius.

Pabandysiu trumpai ir parasta forma, pateikdamas nuorodas į oficialius dokumentus, paaiškinti problemos esmę. Kad rajono gyventojai galėtų patys įvertinti, mano užduotų klausimų būtinumą ir buvusio mero atsakymų kokybę.

                      Kas apmoka?

Savivaldybė ir valstybė neturi „savo“ pinigų. Klasikiniai liberalai, kaip ir konservatoriai, šia prasme visiškai pritaria Britanijos Premjerės Margaret Tečer išsakytai tezei: “Jei valstybė nori daugiau išlaidauti, ji tai gali padaryti tik didindama jūsų išlaidas arba uždėdama dar didesnius mokesčius. Kvaila būtų manyti, kad už viską moka „kažkas kitas“, o ne piliečiai. Nėra jokių „visuomeninių pinigų“, yra tik mokesčių mokėtojų pinigai.“ http://www.margaretthatcher.org/document/105454

Todėl, kai jus įtikinėja, kad tarifų padidėjimas atsilieps tik savivaldybės biudžetui, o ne piliečiams – tai melas. Bet koks tarifų didinimas vėliau ar anksčiau paplonins jūsų piniginės turinį, o savivaldybė bus priversta mažinti išlaidas kitų gyventojų reikmių finansavimui.

                      Kas reikalauja mokėti daugiau?

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras” (toliau – TRATC), yra monopolinė įmonė mūsų rajone, be tinkamos priežiūros ir kontrolės, kaip ir bet kuri UAB, gali pastoviai permesti savo išlaidavimą ar nuostolius dėl nekompetentingo vadovavimo ant keturių Tauragės apskrities rajonų gyventojų. Kad UAB nepiktnaudžiautų tarifų didinimu, priežiūra buvo ir yra patikėta keturiems rajonų merams. Pagal UAB „TRATC” įstatus, būtent šie keturi žmonės sudaro stebėtojų tarybą ir pagal valdžios galias jie nusileidžia tik visuotinam akcininkų susirinkimui, kur balsų dauguma sprendimus priima akcininkai. (UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatai – V.BENDROVĖS VALDYMAS – 37.2 – psl.4)

Ir nors visuotiniame susirinkime, pagrindinis vaidmuo skirtas savivaldybių administracijų direktoriams (todėl analogiškus klausimus pateikiau ir buvusiam savivaldybės administracijos direktoriui), kurie kiekvienas atstovauja savivaldybės daliai tenkančias akcijas (Jurbarko savivaldybė turi 28 proc. akcijų), tačiau „muziką užsako“ būtent stebėtojų taryba (sunku įsivaizduoti, kad kas iš direktorių, pasipriešintų mero valiai). Štai keletas citatų iš įstatų, parodančių keturių merų kompetenciją ir galias:

„69. Stebėtojų taryba;

69.1. Renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

69.2. Prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

69.3. Pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

69.4. Teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teises aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

69.5. Sprendžia kilus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.“

82. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

(UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatai, psl. 8-9)

 

Todėl, jei kas Jums teigia, kad nuo tokio mero „niekas nepriklauso“ – tai viena iš dviejų: arba jis įžūliai meluoja, arba yra tiek nekompetentingas, kad nesuvokia, kur jį paskyrė ir ką jis ten turėjo veikti keturis metus.

                       Kodėl man kilo klausimų?

Bet kuris normalus žmogus, liepiamas apmokėti didesnę sąskaitą, ją tikrina. Ir kai kalba eina ne apie asmeninius, o apie rajono gyventojų pinigus, kurie mane įgaliojo atstovauti jų interesus – negaliu ignoruoti kažkieno ketinimus didinti teikiamų paslaugų tarifus. Kai mūsų savivaldybė gegužės mėnesį gavo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ raštą 2015-05-13, Nr. IS – 411, pasirašytą L.Lekaus, kuriame siūloma svarstyti tarifų didinimą ir lengvatų panaikinimą, ėmiausi aiškintis šio reikalavimo teisėtumą, kad pabandyti išvengti papildomų Jurbarko rajono gyventojų savivaldybės biudžeto išlaidų.

Savo pageidavimus L. Leikus grindė trim dokumentais: Koncesijos sutartimi, 2015 metų balandžio 9 dienų vykusio UAВ Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 19 bei Stebėtojų tarybos susirinkimo (kuris įvyko tą pačią dieną, prieš akcininkų susirinkimą) protokolu NR. 15/1,. Pastarieji du dokumentai buvo pridėti prie pirmojo prašymo. Kadangi buvusieji Jurbarko rajono savivaldybės vadovai jokių kitų dokumentų šia tema neperdavė ir nepaliko, tai ėmiausi dėmesingai tyrinėti, tai ką gavome.

                      Kaip Juška gynė jurbarkiečių interesus

Nenuostabu, kad UAB „TRATC“ akcininkai (kaip ir bet kurio kito UAB) su malonumu pritarė pasiūlymui, visus ūkinės veiklos nuostolius (kaip realius, taip ir abejotinus) kompensuoti įmonės klientų sąskaita, tai yra mūsų – Jurbarko rajono gyventojų sąskaita. Tuo labiau, kai tam pritarė ir pagrindiniai gyventojų interesų „gynėjai“ – „Stebėtojų tarybos“ nariai – rajono savivaldybių merai.

Iš 2015 metų balandžio 9 dienos protokolo NR. 15/1 matyti, kad Stebėtojų tarybos posėdyje dalyvavo įmonės vadovas, pakviesti ekspertai, tačiau balsavo t.y. priėmė nutarimus dėl visų svarstomų klausimų tik trys asmenys Pranas Petrošius, Ričardas Juška, Virginijus Komskis.

Pirmas klausimas, dėl kurio buvo balsuota:

„1. SVARSTYTA. Dėl 2014 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei metinio pranešimo svarstymo, atsiliepimų ir pasiūlymų pateikimo TRATC visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymui buvo pakviestas UAB „Audito tikslas,, auditorius Virginijus Saldukas. Auditorius trumpai pristatė finansinio audito rezultatus, pabrėždamas, kad bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio (jis neigiamas 273,6 tūkst. Lt). Taip pat auditorius atkreipė dėmesį į aiškinamojo rasto 3.7 punktą, kur nurodyta, kad bendrovė finansinius metus, kurie baigiasi 2014 m. gruodžio 31 d., baigė su 865,5 tūkst. Lt apskaičiuotu grynuoju nuostoliu.“

 

Kaip jau buvau atkreipęs dėmesį į TRATC įstatų 69.1. punktą, stebėtojai turėjo būti sunerimę dėl tokių įmonės veiklos rezultatų, nes „Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas“.

                      Tačiau vietoje to, jie vienbalsiai nusprendžia, visą atsakomybę permesti ant savo rajonų gyventojų:

„1. NUTARTA. 1. Teikti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2014 m. metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį visuotiniam akcininkų susirinkimui. Stebėtojų tarybos nariai nepateikė pastabų ar pasiūlymų.

  1. Kreiptis į savivaldybių tarybas dėl 1 tonos atliekų sutvarkymo kainos padidinimo iki 96 Eur (330 Lt) su PVM.
  2. Teikti sekančiam valdybos posėdžiui didinti sąvartyno „vartų mokestį” iki 47,80 Eur (165,03 Lt) su PVM.
  3. Siūlyti savivaldybių taryboms panaikinti 20 procentų nuolaidų tarifą individualių valdų savininkams.
  4. Siūlyti savivaldybių tarybos šiuo metu galiojančių vietinės rinkliavos įkainių fiziniams ir juridiniams rinkliavos mokėtojams nedidinti (skaičiavimai pridedami).

Balsavo: Pranas Petrošius – „už”. Ričardas Juška   „už”. Virginijus Komskis – „už”. (UAB TRATC STEBĖTOJŲ TARYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS. 2015-04-09 Nr. 15/1)

 

Gerai, kad bent rinkimų išvakarėse, užteko proto atsisakyti vietinės rinkliavos įkainių fiziniams ir juridiniams rinkliavos mokėtojams didinimo. Bet tai, tik šiais metais?! O visas kitas išlaidas, gyventojams nežinant, būtų tekę dengti biudžeto (mokesčių mokėtojų) ir pavienių vartotojų lėšomis tam, kad TRATC galėtų pagerinti savo finansinius rodiklius.

Dar vienas klausimas, kurį svarstė mūsų interesų „gynėjai“, dar daugiau „paslaptingas“, kaip ir jo sprendimas:

„SVARSTYTA: Dėl netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų įgyvendinant projektą „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” Nr. 2001/LT/16/P/PE/004, grąžinimo eigos.

Pristatyti informaciją buvo pakviesta E. Vaitkienė. E.Vaitkienė priminė, kad 2014-05-16 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiamą nutartimi nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, t.y. TRATC turi sugrąžinti j APVA sąskaitą netinkamomis pripažintas lėšas, vykdant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas”. […] Iš viso APVA-i reikia sugrąžinti 3.536.764,23 Lt.“

 

Tarp kitko, klausimas suprantamas ir tiesiogiai susijęs su UAB vadovo kompetencija, iš nesugebėjusios įmonės tinkamai panaudoti gautas lėšas, dabar reikalaujama sugražinti tris su puse milijono litų. Ir kokį gi sprendimą priėmė piliečių interesų „gynėjai“?

NUTARTA. Kreiptis į savivaldybes su prašymu numatyti šias sumas savivaldybių biudžetuose.

BALSAVO: Pranas Petrošius – „už”. Ričardas Juška – „už”, Virginijus Komskis – „už”.“ (UAB TRATC STEBĖTOJŲ TARYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS. 2015-04-09 Nr. 15/1)

 

Taigi ir vėl iš mūsų visų kišenės. Tačiau, atleiskite, kodėl rajono gyventojų – mokesčių mokėtojų pinigais turi būti dengiami UAB vadovybės darbo klaidos?

O gal buvo nematomos priežastys ar užslėpta nauda gyventojams, apie kurią žinojo tik šio posėdžio dalyviai? Todėl ir paprašiau tai pakomentuoti buvusius Jurbarko rajono savivaldybės vadovus – buvusį savivaldybės merą ir administracijos direktorių, kurie dalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime, atstovaudami mūsų rajono gyventojus, ir balsavo už šiuos nutarimus. Tačiau vietoje atsakymų, buvę vadovai nutarė „papolitikuoti“.

Ar tai padės išvengti tarifų padidinimo? Abejoju. Tačiau mes pasirengę ir toliau ginti jurbarkiečių interesus.

                      Ne tik mes atsisakome didinti tarifus gyventojams

Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2015-06-26 raštu Nr.R4-15-1307 informavo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą”, išreikšdama nesutikimą didinti tarifus: „norint išvengti skubotų sprendimų dėl galimai neigiamų pasekmių su vietinės rinkliavos dydžio tarifo rinkliavos mokėtojams pakėlimu, savivaldybės administracijos nuomone, šis klausimas turėtų būti svarstomas pakartotinai artimiausiu metu, o sprendimus priimtų naujai išrinkti ir paskirti Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo vadovai.“

Analogišką poziciją šiuo klausimu išreiškė ir Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas.

Tai kad mūsų pozicija buvo teisinga, patvirtina ir šis faktas, kad kaip buvo pranešta  2015-08-27: „posėdžiavusi naujoji Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) valdyba, į kurią paskirti visų apskrities savivaldybių administracijų vadovai, atleisti iš pareigų nusprendė šios įstaigos direktorių Leoną Leikų.“ (http://www.kurjeris.lt/Taurages-krastas/Krasto-zinios/Is-pareigu-atleidziamas-TRATC-o-direktorius )

Tačiau, kaip aiškėja iš padrikų buvusio mero pareiškimų, tai netenkina oponuojančios mažumos Jurbarko savivaldybės taryboje. Suprantama, kad jei rinkimų rezultatai būtų kitokie, tai niekas nebūtų uždavęs „nepatogių“ klausimų ir buvusi vadovybė toliau spręstų „svetimas“ problemas mūsų su Jumis sąskaita. Ir tai ne kaltinimas, o tik fakto konstatavimas.

PRIEDAI:

TRATC istatai ir TRATC-protokolai

Tai pat žiūrėkite

UŽ KĄ BALSUOTI, O UŽ KĄ GALI BŪTI ITIN PAVOJINGA!

Už ką balsuoti?             Pastarosiomis dienomis šį klausimą man užduoda vis dažniau. Neturiu jokio noro …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *